Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2023,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach

 

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach sa na svojom zasadnutí dňa 22. 06. 2023 podľa §
6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a v súlade s §28 ods. 5,6,7, § 49 ods. 4,5,6, § 114 ods. 6,7, zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, u z n i e s l o na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

 

1. V článku II. sa výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
v školách a školských zariadeniach sa určuje:

2. ZUŠ:
a) individuálna forma štúdia: ............................................................................. 15,- €,
b) skupinová forma štúdia: .................................................................................. 10,- €

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 83 zo dňa
22. 06. 2023 a nadobúda účinnosť 01. 09. 2023.
Ing. Ján Sklár
primátor mesta
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 28. 06. 2023

 

 

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo ZUŠ v Sobranciach oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov  na školsky rok 2023/2024

 od 19.júna 2023 do 23.júna 2023

v čase od 13:00 - 17:00 hod.

v priestoroch ZUŠ na Ul.kpt.Nálepku 274/1

 


 

 

OZNAM - zmena adresy

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Sobranciach oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sekcie predprimárneho a základného vzdelávania od 01.09.2021 

Adresa ZUŠ z pôvodnej adresy Štefánikova 22 Sobrance na

ZUŠ Ul.kpt.Nálepku 274/1, 073 01 Sobrance

 


 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov

(hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)

na školský rok 2021/2022

termín: 7.- 11. júna 2021

miesto: ZUŠ na ul.kpt. Nálepku 1

čas: 13:00 - 17:00